Nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Stanowisko: Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Urszula Timoszuk zam. Klejniki

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Urszula Timoszuk wykazała się znajomością przepisów ustawy o pomocy społecznej, w szczególności tych należących do zadań organów pomocy społecznej na szczeblu gminnym. Ponadto w/w kandydatka posiada wykształcenie adekwatne do pełnionego stanowiska. Komisja po dokonaniu analizy ofert wyłoniła do zatrudnienia Panią Urszulę Timoszuk.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Stanowisko pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce; 17-200 Hajnówka  ul. A Zina 1.

II. 1. Wymagania konieczne:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)     korzystanie z pełni praw publicznych

3)     nieposzlakowana opinia,

4)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 1. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden  z wymienionych warunków:

1)     posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych

2)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna

3)     ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :

   pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:

- należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;

- dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności

   począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 1. Wymagania dodatkowe:

- staż pracy - wskazany co najmniej jednoroczny na stanowisku pracownika socjalnego,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- umiejętność współpracy w zespole,

- odporność na sytuacje stresowe,

 1. Wymagana wiedza specjalistyczna:

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 1. Znajomość innych zagadnień:

Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

    6. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

- komunikatywność

- odpowiedzialność

- kreatywność

- obowiązkowość

- rzetelność

- zaangażowanie i odporność na stres

- zdolności organizacyjne

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz warunki pracy:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczania  patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany :

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych  osób do samostanowienia,
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
 7. współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, GKRPA lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2020r.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 8. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Przestrzeganie zasad udostępniania danych osobowych wynikających ROZPARZĄDZENIA PARLANEMTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeznaczeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 z późń. zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z2019r. poz. 1282 t.j.)”.

V. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce pok.46, przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. A. Zina 1; 17- 200 Hajnówka lub pocztę elektroniczną na adres gops@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego w terminie do 14 lutego 2020 roku do godz.15.00.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną do GOPS w Hajnówce niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik GOPS

Data wytworzenia: 2020-01-23

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-10-13

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-01-23

Rejestr zmian